Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego Monetyzujemy.pl znajdującego się pod adresem URL www.Monetyzujemy.pl, zwanego dalej "Serwisem".
2. Serwis ma charakter informacyjny w przedmiocie oferowanych usług polegających na monetyzacji baz mailingowych z wykorzystaniem sieci Internet.
3. Właścicielem Serwisu jest StartUp Monetyzujemy.pl prowadzony przez Bartłomieja Adamczyka, NIP: 948-261-0775, ul. Sandomierska 22/98, 26-600 Radom.
4. Dane kontaktowe: adres e-mail kontakt@monetyzujemy.pl
5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.


§2

1. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu ma możliwość uzyskania informacji w przedmiocie kompleksowej usługi monetyzacji baz danych pozwalającej czerpać zyski z kampanii email marketingowych.
2. Korzystającym z Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych.
3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
4. Decyzję o korzystaniu z usług serwisu użytkownik podejmuje samodzielnie.


§3 Polityka ochrony prywatności

1. Użytkownik, będący osobą fizyczną poprzez wypełnienie formularza kontaktowego wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do kontaktów z Serwisem.
2. Administratorem Danych osobowych jest Bartłomiej Adamczyk, ul. Sandomierska 22/98, 26-600 Radom, NIP: 948-261-0775.
3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Bartłomiejowi Adamczykowi dane kontaktowe: bartek@monetyzujemy.pl.
4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
8. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika czynności określonych w Regulaminie.
9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
10. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
11. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.


§4 Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
    b) łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 128 kb/s ;
    c) przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer;
    d) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM – 256 MB,
    e) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;
    f) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.


§5 Usługi

1. Serwis jest witryną informacyjną, świadczenie usług pomiędzy prowadzącym serwis a użytkownikiem następuje w drodze odrębnie zawartej umowy przy jednoczesnej obecności obu stron.
2. Szczegółowe informacje i warunki realizacji usług Strony potwierdzą w umowie zawartej w formie pisemnej.


§6

1. Monetyzacja to kompleksowa usługa obsługi baz danych pozwalająca czerpać zyski z kampanii email marketingowych.


§7 Zastrzeżenia

1. Zabroniona jest przez Użytkownika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
    a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
    b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu
    c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych osób.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§8 Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi techniczne należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@monetyzujemy.pl
2. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych: identyfikujących zgłaszającego, problem, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.


§9

1. Treści znajdujące się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów.
2. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach.
3. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie zgody uprawnionych podmiotów.
4. Wszystkie znaki towarowe na stronie zostały użyte jedynie w celu identyfikacji opisywanych produktów i usług i podlegają ochronie prawnej.
5. Treści umieszczane w serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.), oraz na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.).
6. Kopiowanie, wykorzystywanie dla celów komercyjnych, dokonywanie opracowań przy użyciu jakichkolwiek nośników (papierowych, cyfrowych etc.) całości lub części powyższych elementów bez uprzedniego uzyskania zgody jest zabronione.


§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszego regulaminu, napisz do nas. Na pewno zapokoimy Twoją ciekawość!